In industriële omgevingen wordt water gebruikt voor uiteenlopende toepassingen. Tijdens sommige processen wordt water verneveld.Hierdoor is er kans op legionellabesmetting. Daarnaast kan verontreinigd water terugstromen in het drinkwaternet. 

Voor proceswaterinstallaties gelden andere regels dan voor drinkwaterinstallaties. Bij industriewater zijn de Arbowet en de Wet milieubeheer leidend. Ook worden vanuit de Drinkwaterwet via de NEN 1006 normen en Waterwerkbladen strenge eisen gesteld aan de koppeling tussen drink- en proceswater.  De Wet milieubeheer kent een algemene zorgplichtigbepaling die ook van toepassing is op legionellapreventie. Het Activiteitenbesluit verplicht beheerders van natte koeltorens om een risicoanalyse uit te voeren.

De Arbowet verplicht tot ‘doeltreffende maatregelen tegen blootstelling aan legionellabacteriën’ (Arbobeleidsregel 4.87 a en b). Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie moet de werkgever onder meer letten op specifieke risicofactoren, zoals stilstaandwater, temperatuur en materiaalkeuze. In Arbo-Informatieblad AI-32 is praktijk-gerichte informatie opgenomen die van nut kan zijn bij de uitvoering van Arbobeleidsregel 4.87.

Hydroscope beschikt over zeer ervaren adviseurs die kennis hebben over de meest uiteenlopende waterkwaliteiten. Onze werktijden kunnen wij aan u wensen aanpassen. Hydroscope beschikt over VCA*-certificering en de gebruikelijke veiligheidsmiddelen. We zijn zelfs in staat om advies op booreilanden te geven.