Drinkwaterregeling

Vanuit het Drinkwaterbesluit wordt verwezen naar de Drinkwaterregeling. Hierin staan ondermeer de kwaliteitseisen aan drinkwater beschreven. Dit achtergrondartikel gaat vooral in op de meetprogramma’s die uitgevoerd moeten worden.

Bij de volgende situaties moet u uw water periodiek bemonsteren:

  • Eigen winning van grondwater (conform tabel IIIa);
  • Eigen winning van oppervlaktewater (conform tabel IIIb);
  • Ontharding van drinkwater (conform tabel IIIc); 
  • Toepassen van een alternatieve techniek voor legionellapreventie (conform tabel IIId); 
  • Overige behandeling van drinkwater (conform tabel IIIe); 
  • Levering van > 100 m³ drinkwater per dag (conform tabel IIIf);
  • Levering van warm tapwater via een wijkwarmtapwatervoorziening (conform tabel IIIg).

Hydroscope: watermonster aan aftapper