Binnen het vakgebied van legionellapreventie en drinkwateradvies worden veel begrippen gebruikt. Hierbij een overzicht van de meest voorkomende begrippen.

 

Aerosol

Fijne nevel van vaste of vloeibare deeltjes in de lucht.

Biofilm

Een populatie van micro-organismen in een slijmlaag, die aan een oppervlak (leidingwand) gehecht is. De biofilm bestaat uit één of meerdere soorten bacteriën, maar bevat in veel gevallen ook schimmels en gisten, algen en protozoën. De biofilm bevat sporenelementen, afvalproducten van de stofwisseling van de micro-organismen en door de micro-organismen afgescheiden stoffen. Ook stoffen afkomstig uit het materiaal van het oppervlak en het daarmee in contact staande water zijn in de biofilm opgenomen.

Biofilmvorming wordt veroorzaakt door de groei van bacteriën op oppervlakten in contact met water. Voedingsstoffen voor deze groei zijn aanwezig in het water, en/of afkomstig van materialen in contact met water. Biofilm en sediment vormen vervolgens een voedingsbodem voor legionella.

Circulatieleiding

Leiding voor het in circulatie houden van warm tapwater of mengwater, vanaf de aftakking van de laatste uittapleiding of vanaf het laatste tappunt tot aan de warmtapwaterbereider.

Circulatiesysteem warm tapwater

Systeem voor het in circulatie houden van warm tapwater in een leidingnet op zodanige wijze dat een ingestelde temperatuur gehandhaafd wordt, exclusief de hierop aangesloten warmwaterbereiding en exclusief de hieraan verbonden uittapleidingen.

Circulatiesysteem mengwater

Systeem voor het in circulatie houden van mengwater in een leidingnet op zodanige wijze dat een ingestelde mengtemperatuur gehandhaafd wordt, exclusief de hierop aangesloten warmwaterbereiding en exclusief de hieraan verbonden uittapleidingen.

Collectieve waterinstallatie

Collectieve watervoorziening of collectief leidingnet.

Collectief leidingnet

De leidingen, fittingen en toestellen, tijdelijk (doch anders dan ten behoeve van bevoorrading) of permanent aangesloten op het drinkwaternet van een waterleidingbedrijf of van een collectieve watervoorziening, met behulp waarvan drinkwater of warm tapwater aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Collectieve watervoorziening

Eigen voorziening voor de winning of behandeling van water, waarmee met behulp van een leiding of distributienet drinkwater of warm tapwater ter beschikking wordt gesteld.

Desinfecteren

Het op zodanige wijze behandelen van (delen van) een leidingwaterinstallatie dat legionellabacteriën en eventuele andere micro-organismen (biofilm) gedood worden.

Dode leiding

Een (deel van een) leiding waarin geen of nauwelijks doorstroming plaatsvindt. Volledige of periodieke stilstand, van meer dan twee dagen tot weken, van het water bevordert bij temperaturen in het groeitraject, van 25 tot 50°C, de vermeerdering van legionellabacteriën.

Drinkwater

Water, (mede) bestemd om te drinken, dat door een waterleidingbedrijf of een collectieve watervoorziening aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Etmaalgemiddelde temperatuur

De temperatuur die in water of in een ruimte gemiddeld over een dag (24 uur) optreedt.

Gevaarlijk toestel

Een toestel dat nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater of warm tapwater kan opleveren.

Hotspot

Plaats waar water in een deel van de installatie tot boven de 25°C, of meer dan 5°C boven de ruimtetemperatuur, kan opwarmen. Of plaats in de installatie waar het warm tapwater in een uittapleiding niet kan afkoelen tot onder 25°C.

Koud drinkwater – afgekort KW

Water, (mede) bestemd om te drinken, dat door een waterleidingbedrijf of een collectieve watervoorziening aan derden ter beschikking wordt gesteld.

KVE

Letterlijk: kolonievormende eenheid. Het aantal kolonievormende eenheden per liter water, zoals bepaald in een monsteranalyse, veelal met kweektechniek.

Legionellabacteriën

Alle bacteriën die behoren tot het geslacht legionella.

Drinkwater- of warmtapwaterinstallatie

Installatie, bestaande uit leidingen, fittingen, waterbehandelingstoestellen en andersoortige toestellen, waarmee water ter beschikking wordt gesteld. Een drinkwater- of warmtapwaterinstallatie kan bestaan uit een collectieve watervoorziening, collectief leidingnet of een woninginstallatie.

Leveringspunt

Het punt waar een collectief leidingnet of woninginstallatie verbonden is met het waterleidingnet van het waterleidingbedrijf en/of het punt waar een woninginstallatie verbonden is aan een collectief leidingnet.

Mengwater – afgekort MW

Warm tapwater dat met een bepaalde hoeveelheid koud drinkwater is vermengd om de gewenste lagere temperatuur in stand te houden.

Norm NEN 1006

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002).

Onderbreking

Terugstroombeveiliging uitgevoerd als drinkwaterreservoir, echter zonder voorraadvorming.

Sediment

Bezinksel of afzetting in het water.

Spoelen

Kort doorspoelen van (delen van) een drinkwater- of warmtapwaterinstallatie totdat verversing van de inhoud van de leiding(delen) heeft plaatsgevonden. Met spoelen wordt ook vaak thermisch desinfecteren bedoeld (zie “thermisch desinfecteren”).

Tappunt

Plaats waar het water beschikbaar komt voor gebruik.

Thermisch desinfecteren

Vaak ook aangeduid als “spoelen”. Een maatregel ter bestrijding van de legionellabacterie door periodieke verwarming of continue handhaving van de watertemperatuur op minimaal 60°C van (delen van) een waterinstallatie.

Uittapleiding

Een leiding waardoor water direct, zonder enige vorm van circulatie, aan één of meer tappunten ter beschikking wordt gesteld.

Warm tapwater – afgekort WW

Waterinstallatie waarmee warm tapwater wordt bereid en ter beschikking wordt gesteld.

Waterwerkbladen

In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen voor drinkwater- en warmtapwaterinstallaties. Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. Het in de Waterwerkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan leidingwaterinstallaties moeten voldoen, om te worden geaccepteerd als zijnde in overeenstemming met de norm NEN 1006.

Woninginstallatie

Installatie, bestaande uit leidingen, fittingen, waterbehandelingstoestellen en andersoortige toestellen, aangesloten op het drinkwaternet van een waterleidingbedrijf of van een collectieve watervoorziening en deel uitmakend van een woning.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten