06-09-2017

Gebouwontwerp biedt onvoldoende ruimte voor drinkwater

Kennisinstituut ISSO heeft een enquête uitgezet over legionellapreventie. Betere samenwerking, meer kennis, strengere handhaving en betrokkenheid van de bouw zijn vereist om tot verbetering te komen.

Medewerker bekijkt een tekening van een drinkwaterinstallatie

Doelstelling enquête

ISSO heeft in juni een enquête uitgezet over legionellapreventie. De enquête is via social media, nieuwsberichten en brancheverenigingen breed verspreid. Daardoor is de enquête door 243 mensen ingevuld. Aan de enquête hebben makers, gebouweigenaren, beheerders en beleidsmakers meegedaan. De enquête had als doelstelling inzicht te krijgen in legionellabesmettingen, de bekendheid van richtlijnen en de benodigde aanpak om tot verbetering te komen.

Hoe gaan gebouweigenaren om met legionellapreventie?

91% van de gebouweigenaren heeft een actuele risicoanalyse en beheersplan. 64% beoordeelt het beheersplan met goed tot zeer goed. Ter vergelijking, bij Hydroscope ligt dit percentage op 94%, zo blijkt uit ons eigen klanttevredenheidsonderzoek. Een aantal respondenten geven aan dat het beheersplan te omvangrijk is, niet helder beschreven is of teveel werk met zich meebrengt. 35% van de prioritaire installaties geeft aan dat er in de afgelopen drie jaar tijdens een controle tekortkomingen zijn geconstateerd, maar dit voor 90% niet te wijten was aan een fout van de adviseur.

90% van de eigenaren van prioritaire instellingen geven aan zich bijna altijd te houden aan de NEN-1006-richtlijnen. Echter bij zorgplichtige installaties is dit 50%.

50% van de gebouweigenaren is meer dan 2 dagen per maand kwijt aan legionellabeheer. Echter de tijdsbesteding varieert sterk afhankelijk van het type en de grote van het gebouw.

74% van de gebouweigenaren geeft aan weleens een legionellanormoverschrijding te hebben. Bij 88% kwam dit voor in koud water en bij 29% in warm tapwater. Op de vraag of men bekend is met de oorzaak van de besmetting geeft men aan:

  • 65% te weinig doorstroming
  • 53% opwarming en hotspots
  • 39% doorwarming bij mengkranen
  • 22% overige oorzaken
  • 16% onbekend

75% van de gebouweigenaren heeft weleens reiniging of desinfectie uitgevoerd. 52% van de gebouweigenaren gaf aan een alternatieve techniek toe te passen, wat relatief hoog is ten opzichte van de ervaringen van Hydroscope. Koper-/zilverionisatie wordt het meest toegepast.

Houden de bouwers zich aan de regels?

De enquête is door 68 bouwers ingevuld. Hiervan is 57% installatie-adviseur en 37% installateur. Er hebben echter nauwelijks architecten en bouwkundig aannemers deelgenomen. 75% van de respondenten geeft aan altijd of bijna altijd aan de installatie-eisen te kunnen voldoen. In de gevallen dat niet aan de eisen wordt voldaan komt dit door te hoge omgevingstemperaturen, te weinig ruimte voor installatieonderdelen of het ontbreken van separate schachten voor koud- en warmwaterleidingen. 82% geeft aan dat de regels door andere partijen in de bouwfase niet goed worden toegepast. Dit wordt vooral verweten aan tijdsdruk, kostenbesparing en onwetendheid. Om tot verbetering te komen wordt voorgesteld beter te handhaven en betere voorlichting te geven. 50% is van mening dat de gehele bouwketen verantwoordelijk is voor het juist aanleggen van drinkwaterinstallaties.

Hoe wordt er in de beheerfase omgegaan met legionellapreventie?

41 BRL-6010-adviseurs, 24 leveranciers en 3 laboratoria hebben aan de enquête deelgenomen. 94% geeft aan dat anderen de regelgeving niet goed naleven. Gebrek aan kennis en kostendruk worden als belangrijkste redenen aangehaald. Veel respondenten pleiten voor meer controle, voorlichting en betere afstemming in de bouwfase.

Hoe denken beleidsmakers over legionellapreventie?

23 beleidsmakers, handhavers en kennisinstellingen hebben aan de enquête deelgenomen. 94% geeft aan dat de regels voor legionellapreventie niet goed worden nageleefd. Het gebrek aan besef en kennis worden als belangrijkste oorzaken genoemd. Striktere handhaving, betere voorlichting en samenwerking worden als oplossingen aangehaald.

De weg naar betere samenwerking

Alle doelgroepen geven aan dat veilig drinkwater een belangrijk thema is, belangrijker nog dan brandveiligheid en een gezond binnenklimaat. Verbeterpunten bij anderen in de keten worden herkend en vaak ook bespreekbaar gemaakt. Er is een roep om kennis, voorlichting, handhaving en duidelijkheid over verantwoordelijkheden. De matige betrokkenheid van architecten en bouwaannemers lijkt het grootste probleem te zijn in de bouwketen. Recent zijn de CUR-aanbevelingen gepubliceerd, die praktische handvatten bevatten voor het ontwerp van gebouwen.

Het initiatief van ISSO wordt enorm gewaardeerd. ISSO heeft een grote naamsbekendheid en is één van de belangrijkste informatiebronnen. De informatiebronnen van ISSO worden gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. ISSO kan een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van de gehele bouwketen. Er zijn voor ISSO mogelijkheden om haar informatie meer toegesneden aan te bieden. Investeren in kennisopbouw is essentieel, mede omdat 80% van de respondenten ouder was dan 40 jaar.

Hydroscope heeft geholpen bij de opzet van de enquête en de analyse van de resultaten. In overleg met ISSO geeft dit artikel aanvullende informatie weer dan in het hoofdrapport is opgenomen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten