13-01-2021

Hergebruik drinkwater en waterbesparing

Warme zomers met als gevolg watertekort, de roep om duurzaamheid; reden genoeg om te werken aan waterbesparing en hergebruik van drinkwater.

Medewerker Hydroscope meet de temperatuur

Om het hergebruik van drinkwater en waterbesparing in een groter perspectief te plaatsen, is er een relatie te leggen met de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) met daaronder 169 targets. Doelen die de Verenigde Naties hebben vastgesteld, met het doel om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen c.q. targets die een relatie hebben met drinkwater zijn de volgenden:

Doel 6: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Targets die hieronder vallen:

6.3 Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd.

6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

Doel 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Targets die hieronder vallen:

9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.

Doel 12: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

Targets die hieronder vallen:

12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

12.6 Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

Wat kan Hydroscope in een duurzame aanpak betekenen?

Om bij deze SDG’s aan te sluiten heeft Hydroscope, om de klant zo goed mogelijk te adviseren, het European Water Stewardship omarmt. Het watergebruik wordt op 49 punten getoetst. Bij een voldoende beoordelingsscore komt de klant in aanmerking voor een bronzen, zilveren of gouden erkenning. Daarbij krijgt het bedrijf praktische tips om verder te optimaliseren.

European Water Stewardship (EWS) is het Europese programma voor duurzaam watergebruik. Het geeft professionele watergebruikers een praktisch middel om hun watergebruik te analyseren, te verbeteren en deze resultaten op een objectieve wijze te communiceren naar hun belanghebbenden. Naast de toepassing in de industrie wordt EWS steeds meer gezien als leidraad voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen voor stedelijk watermanagement, in havens en in de landbouw.

Maar waar is nog meer winst te behalen?

Mogelijkheden voor besparing:

  • Goede legionellapreventie/aangelegde drinkwaterinstallatie, zodat extra spoelen tot een minimum wordt beperkt.In het kader van besparing op watergebruik zou men moeten proberen om extra spoelen tot een minimum te beperken. Dit betekent dat het doel moet zijn, zo weinig mogelijk normoverschrijdingen na te streven om niet extra te hoeven spoelen. Dit betekent ook een goed NEN1006 aangelegde drinkwaterinstallatie met een efficiënt gebruik van alle tappunten. Dat betekent dat Hydroscope als adviesbureau goed moet sturen op technische maatregelen om de installatie zo snel mogelijk op orde te krijgen/hebben. Tevens zou Hydroscope bij ontwerp van de drink- en warmtapwaterinstallatie een en ander kunnen begeleiden. Bij een normoverschrijding zal je wellicht meer toe moeten naar filterdouchekoppen plaatsen om te beschermen en vervolgens de bron zoeken, zodat er direct een duurzame oplossing kan worden gekozen in plaats van de eerste en mogelijk zelfs de tweede keer een spoeladvies te geven.
  • Poortwachters legionellapreventie zijn technieken waar wellicht ook nog energie- en water mee bespaard zou kunnen worden, maar dan zal de wetgeving duidelijk en eenduidig moeten zijn wat daarvoor de eisen zijn. Tevens dient goed gekeken te worden naar de effectiviteit en veiligheid van de betreffende techniek.
  • Innovatie stimuleren in het kader van het hergebruik van het water dat wordt gebruikt voor spoelen van de drinkwaterinstallatie in het kader van legionellapreventie, zodat dit water hergebruikt kan worden omdat het hier feitelijk om “ongebruikt” water gaat.

Deugdelijk drinkwater

Innovatie, zoals bijvoorbeeld de water-terugwin-installaties, of recirculatie douchesystemen zijn belangrijk om te stimuleren, maar het uitgangspunt moet wel blijven dat er wordt voldaan aan de zorgplicht die in de drinkwaterwet is geformuleerd, om deugdelijke drinkwater te leveren. Huishoudwater systemen en opvang en hergebruik van regenwater, allemaal mooie innovatie, maar de vraag is of de wet- en regelgeving al klaar is voor innovatie. Wet- en regelgeving die blijft voldoen aan bescherming van de gebruiker en bescherming van het distributienet van het drinkwaterbedrijf, maar toch met mogelijkheden voor innovatie in het kader van duurzaamheid en waterbesparing.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten