12-09-2017

Legionellarisicobeoordeling tijdens de bouw

De minister wil dat het bouwbesluit voor de aanleg van leidingwaterinstallaties beter wordt nageleefd. Daarnaast toont recent onderzoek van ISSO aan dat de samenwerking in de bouwketen beter moet. Hydroscope heeft veel ervaring met nieuwbouwinstallaties en doet een praktische aanbeveling.

Medewerkers van Kuijpers en Hydroscope op een bouwterrein

Uiteenlopende eisen en richtlijnen

Drinkwaterinstallaties moeten vanuit het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit aan de NEN-1006-eisen voldoen. Daarnaast moeten prioritaire instellingen beschikken over een legionellabeheersplan. Diverse eisen en richtlijnen schrijven installatiebeoordelingen en onderhoudsvoorschriften voor.

 • UAV: Vanuit de UAV heeft de opdrachtgever de verplichting om tijdens het bouwproces toezicht te houden. Daartegenover staat dat de aannemer op kritische momenten de opdrachtgever in de gelegenheid moet stellen om te inspecteren, zoals vóór het visueel wegwerken van de leidingen.
 • UAV: In de UAV (§10) wordt geëist dat een installatie inclusief bedienings- en onderhoudsvoorschriften wordt opgeleverd.
 • NEN 1006: Een maand na oplevering van de installatie moet een dossier met alle relevante informatie voor het gebruik, beheer en onderhoud bij de installatie aanwezig zijn.
 • Drinkwaterbesluit: Binnen drie maanden na oplevering moet een legionellarisicoanalyse en -beheersplan aanwezig zijn.
 • Aansluitvoorwaarden waterleidingbedrijf: Het waterleidingbedrijf kan tekeningen te beoordeling opeisen alvorens de installatie wordt aangesloten.

Kortom vanuit verschillende kanten worden eisen gesteld. Echter vooral de oplevermomenten van documentatie zijn slecht op elkaar afgestemd.

Knelpunten tijdens het bouwproces

Hydroscope komt in de praktijk de volgende knelpunten tegen:

 • Bij het gebouwontwerp is onvoldoende rekening gehouden met koudezones en gescheiden schachten voor koud en warm water.
 • Er worden fouten gemaakt bij het installatieontwerp. Zo is de doorstroming onvoldoende geborgd en worden hotspots niet voorkomen.
 • Tijdens de aanleg wordt er afgeweken van tekening.
 • Er wordt niet hygiënisch gewerkt.
 • In de periode tussen vullen en opleveren vindt geen beheer plaats.
 • Het beheersplan sluit onvoldoende aan op het praktijkgebruik en seizoensinvloeden.

Risicobeoordeling tijdens de bouw

Hydroscope is nu al veelvuldig tijdens het bouwproces betrokken. Uit ervaring blijkt dat veel legionellaproblemen vroegtijdig te ondervangen zijn middels volgend stappenplan:

 1. Beoordeling van tekeningen: Door vóór aanvang van de bouw de installatietekeningen door een BRL-6010-adviseur te laten controleren worden de eerste fouten al ondervangen.
 2. Tussentijdse controle: Optioneel kan de opdrachtgever ervoor kiezen om tijdens de bouw inspecties uit te laten voeren. Dit is vooral noodzakelijk als leidingen in vloeren en wanden worden weggewerkt.
 3. Tijdelijk beheersplan: Een BRL-6010-adviesbureau kan vóór het vullen van de installatie al een legionellarisicoanalyse uitvoeren. Op basis hiervan kan een tijdelijk beheersplan worden opgesteld. Het beheersplan is bedoeld voor de periode tussen vullen en oplevering. Daarnaast moet het rekening houden met de eerste maanden na oplevering.
 4. Herijking: Pas na een jaar is er een goed beeld gecreëerd van het installatiegebruik en de seizoensinvloeden. Het is daarom van belang om het beheersplan na een jaar bij te stellen en definitief op te leveren.

Pleidooi

Hydroscope pleit ervoor om het stappenplan als eis op te nemen in het Drinkwaterbesluit. De kosten voor advies zullen hierdoor met enkele honderden euro’s toenemen. Echter dit verdient zich terug door betere installaties en geoptimaliseerd beheer. Door vroegtijdig legionellaproblemen te ondervangen worden dus veel corrigerende kosten vermeden.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten