16-10-2015

NEN 1006 vernieuwd

De NEN 1006 is de norm waaraan drinkwaterinstallaties moeten voldoen. De voorgaande versie stamt uit 2011 en is geupdate.

 

 

 

De vlag van Hydroscope

Achtergrond

De NEN 1006 vormt de basis van ons advies. Bij discussie grijpen we terug naar deze norm. Kleine nuanceverschillen kunnen grote gevolgen hebben en soms behoorlijke kosten of besparingen te weeg brengen. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Onze adviseurs gaan haar klanten gericht informeren over de specifieke consequenties.

Grondslagen

De NEN 1006 beschrijft de grondslagen van een leidingwaterinstallatie en het beheer ervan. Nieuw in de norm is de grondslag dat een installatie gemakkelijk moet kunnen worden bediend, beheerd en onderhouden. Om te bepalen of aan de grondslagen wordt voldaan is verwezen naar onderliggende normen en de Waterwerkbladen. In de nieuwe NEN 1006 is hiervoor een duidelijke verwijzingstabel opgenomen. Zo wordt er bijvoorbeeld verwezen naar WB 1.4G voor het beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties.

Meer nadruk op volumestromen

Naast waterdruk is er ook aandacht gekomen voor volumestromen. De leidingwaterinstallatie moet zo worden ontworpen en uitgevoerd dat de gebruiksdruk op de aansluit- of tappunten onder normale gebruiksomstandigheden groter is dan 100 kPa. Daarbij is in de nieuwe norm vastgelegd welke volumestroom op het tappunt gewaarborgd moet zijn. Voor een wastafelmengkraan is dit bijvoorbeeld 0,07 l/s. Tevens zijn de bepalingsmethoden en berekeningsmethoden voor druk en volumestroom in de norm opgenomen.

Temperatuur

In de nieuwe norm staat vastgelegd dat warmwateruittapleidingen bij geen gebruik binnen 45 minuten moeten terugkoelen tot 25 graden Celsius. Daarnaast zijn eisen opgenomen over de temperatuurbestendigheid van materialen. In de norm zijn nu ook bepalingsmethoden opgenomen voor het uitvoeren van temperatuurmetingen. Het terugbrengen van de warmwatertemperatuur bij het gebruik van alternatieve technieken voor legionellapreventie is niet in de norm opgenomen.

Materialen en toestellen

Voor het gebruik van materialen en toestellen in installaties is een verwijzing gemaakt naar de regeling “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warmtapwatervoorziening”. Er zijn een achtal criteria opgesteld om de juiste materiaalkeuze te maken.

Ingebruikstelling

Aanvullend op voorgaande versie beschrijft de nieuwe norm dat installaties voorafgaand aan de ingebruikstelling wekelijks doorgespoeld moeten worden.

Installatiegebonden dossier

Nieuw in de norm is de eis over het installatiegebonden dossier. Een maand na oplevering van de installatie moet een dossier met alle relevante informatie voor het gebruik, beheer en onderhoud bij de installatie aanwezig zijn. Opvallend is dat dit niet aansluit op de UAV, die eist dat op de dag van oplevering de onderhoudsvoorschriften bekend moeten zijn en de tekeningen uiterlijk drie maanden na oplevering up-to-date moeten zijn.

Uitvoering van installatie

Aanvullend aan de eis is dat de installatie zo moet zijn uitgevoerd dat er voldoende verversing en doorstroming plaatsvindt; zijn er extra eisen doorgevoerd. Lage snelheden moeten worden voorkomen. De uiteinden moeten voorzien zijn van een tapinrichting. Leidingdelen die niet wekelijks ververst kunnen worden moeten voorzien zijn van een terugstroombeveiliging.

Hygiënisch werken en bescherming van materialen

In de norm zijn nieuwe elementen opgenomen over hygiënisch werken en het beschermen van voorraadmaterialen en gereedschappen.

Positionering van leidingen

Leidingen mogen voortaan niet meer zijn weggewerkt in rookkanalen, ventilatieschachten, liftschachten, afvalkokers en afvoerbuizen voor vuil-/hemelwater.

Drinkwaterreservoirs

Er zijn nieuwe eisen gesteld aan de terugstroombeveiliging van reservoirs.

Warmtapwaterinstallaties

De eisen aan warmtapwaterinstallaties zijn in detail aangepast. Voortaan moeten er maatregelen worden genomen tegen verbranding.

Leidingen naar brandslanghaspels

Deze leidingen moeten voortaan worden gemerkt.

Norm bestellen

De nieuwe NEN 1006 is te bestellen op de website van NEN.

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten