21-06-2009

Alternatieve technieken worden niet goed ingezet

Minister Cramer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de inzet van alternatieve technieken voor legionellabestrijding.

Medewerker past Maldi-tof methode toe

VROM Inspectie

Koper-zilverionisatie en anodische oxidatie zijn technieken die onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vallen. Deze technieken beschikken nog niet over de vereiste toelating van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Onder bepaalde voorwaarden wordt door VROM Inspectie afgezien van handhavend optreden tegen het ontbreken van de toelating als biocide. VROM hanteert hiervoor het toepassen van de ladder van VROM. Alleen bij omvangrijke en herhaaldelijke legionellabesmetting mag, na het niet afdoende gebleken toepassen van thermische beheersmaatregelen, koper-zilverionisatie of anodische oxidatie toegepast worden.

Bij 57 locaties is gecontroleerd of aan de voorwaarden wordt voldaan. Op tien locaties is geconstateerd dat de apparatuur onnodig is geplaatst. Op 33 locaties was de plaatsing wel terecht, maar werden één of meerdere voorwaarden niet nageleefd, zoals het uitvoeren van een meetprogramma. Bij 12 van de 45 locaties bleek de apparatuur de problemen niet op te lossen.

Behalve het controleren van locaties, zijn ook de tien leveranciers gecontroleerd op de voorwaarden die voor hen gelden. De voorwaarde om een toelating aan te vragen, wordt door negen van de tien leveranciers nageleefd. Tegen de tiende leverancier is handhavend opgetreden. De voorwaarde om een Kiwa-ATA-keur aan te vragen, werd door zeven van de tien leveranciers niet nageleefd.

Voor Hydroscope zijn de constateringen herkenbaar. Hydroscope heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het toepassen en beoordelen van alternatieve technieken. De werking valt regelmatig tegen en de kosten zijn vaak erg hoog. Hydroscope constateert dat er veel systemen niet voor goedkeuring bij VROM Inspectie zijn gemeld. De technologie staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Desondanks gelooft Hydroscope erin dat de technologie en de juiste inzet ervan zullen verbeteren. Hydroscope raad haar klanten aan niet direct op een leveranciersaanbod in te gaan, maar eerst een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen. Dit voorkomt hoge kosten en boetes.

VROM Inspectie heeft haar minister aanbevolen het begrip “omvangrijke en herhaaldelijke legionellabesmetting” nader uit te werken en op te nemen in het Drinkwaterbesluit. Een nadere uitwerking zou onder meer betrekking kunnen hebben op de frequentie waarin een normoverschrijding heeft plaats gevonden, hoe hoog de overschrijding was en welke soorten legionellabacteriën het betrof (pneumophila, non-pneumophila). Mogelijk spelen ook andere factoren een rol.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten