Het Drinkwaterbesluit is een onderlegger van de Drinkwaterwet. Het besluit stelt eisen aan drinkwaterbedrijven en eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties. Het besluit is vanaf 1 juli 2011 van kracht en vervangt het voormalige Waterleidingbesluit.

Dit achtergrondartikel gaat in hoofdlijnen in op de eisen die gesteld worden aan eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties. De artikelen worden in volgorde van relevantie behandeld.

Drinkwaterbesluit

Drinkwaterbesluit § 3.3 Collectieve leidingnetten

Deze paragraaf stelt dat eigenaren van een collectief leidingnet, een net waarmee drinkwater aan derden beschikbaar wordt gesteld (geen woningsinstallatie), zorgplichtig zijn voor het leveren van deugdelijk drinkwater. De installatie moet voldoen aan de NEN 1006-eisen, dus goed ontworpen, beheerd en onderhouden zijn. Indien hieraan niet voldaan wordt, kan de eigenaar boetes opgelegd krijgen, danwel aansprakelijk gesteld worden. Aansprakelijkstelling geldt ook voor de taak tot legionellapreventie.

Drinkwaterbesluit § 4.1 Prioritaire instellingen

Hoofdstuk 4 gaat in op legionellapreventie. Sommige doelgroepen, zoals ouderen of gehandicapten, zijn vatbaarder voor legionellose. Daarom schrijft § 4.1 voor dat een aantal instellingen extra maatregelen moeten nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te voorkomen. Dit worden de prioritaire instellingen genoemd. In hoofdlijnen zijn dit de volgende instellingen: zorginstellingen, ziekenhuizen, gebouwen met logiesfunctie, asielzoekerscentra, badinrichtingen, jachthavens en truckstops. Het drinkwater mag tot 100 KVE/liter aan legionellabacteriën bevatten. Bij 1.000 KVE/liter en meer moet hiervan melding worden gemaakt bij Inspectie Leefomgeving en Transport.

Drinkwaterbesluit § 4.2 Legionellabeheersplan

Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om een legionellarisicoanalyse op te stellen en een beheersplan uit te voeren. Dit dient te gebeuren door een BRL 6010 gecertificeerde instelling. Hydroscope beschikt over deze certificering. Tevens stelt deze paragraaf dat u een logboek moet bijhouden van alle installatieaanpassingen en uitgevoerde beheersmaatregelen. Inspectie Leefomgeving en Transport controleert hierop en kan bedrijven boetes opleggen en strafrechtelijk vervolgen.

Drinkwaterbesluit § 4.3 artikelen 42 en 43 Monsterneming

Dit artikel gaat in op de wijze en frequentie van monsterneming op legionella. In de meeste gevallen moet elk half jaar bemonsterd worden. Alleen als uw locatie maximaal 7 maanden per jaar open in bedrijf is, hoeft u enkel één keer per jaar te bemonsteren. De monsters moeten genomen en geanalyseerd worden door een geaccrediteerd laboratorium. Hydroscope beschikt over een laboratorium accreditatie voor monsterneming (L554). We laten de monsters analyseren door een geaccrediteerd laboratorium. In het Drinkwaterbesluit wordt regelmatig verwezen naar ministeriële regelingen. Deze regelingen bevatten vaak detailuitwerkingen en zijn door het Ministerie eenvoudiger te wijzigen.

Drinkwaterbesluit § 4.3 artikel 41 Normoverschrijding melden

Indien het drinkwater 1.000 KVE/liter of meer aan legionellabacteriën bevat, moet dit bij de Inspectie Leefomgeving en Transport gemeld worden. Tevens moeten de verbruikers van het water geïnformeerd worden. U dient passende maatregelen te nemen om een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. Indien de legionellaontwikkeling in de leidingen weggenomen is, moet u de normoverschrijding weer afmelden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Drinkwaterbesluit § 4.3 artikel 44 Alternatieve technieken

Artikel 44 gaat in op de inzet van alternatieve technieken. Het artikel beschrijft dat legionellagroei eerst voorkomen dient te worden middels thermisch, fysisch of fotochemisch beheer. Als dit niet effectief is gebleken of vanuit kostenoverweging niet haalbaar is, kan er gekeken worden naar electrochemisch beheer, zoals koper-zilver ionisatie of anodische oxidatie. In het uiterste geval kan chemisch beheer toegepast worden. U dient zich bij de keuze voor een alternatieve techniek te laten begeleiden door een BRL 6010-gecertificeerde instelling.

Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 1 Huishoudwater

Huishoudwater is water van een lagere kwaliteit dan drinkwater. Het wordt meestal geproduceerd vanuit hemelwater. Het water mag alleen gebruikt worden voor toiletspoeling. De eigenaar van het huishoudwatersysteem is verantwoordelijk voor de levering van huishoudwater.

Drinkwaterbesluit § 3.1.6 Warm tapwater

Voor warm tapwatervoorzieningen gelden met ingang van het nieuwe Drinkwaterbesluit strengere regels. Artikel 27 verwijst naar de Drinkwaterregeling. Hierin wordt gesteld dat bij een gemiddelde levering van >10 m³/dag er een meetprogramma uitgevoerd moet worden. Tevens worden er eisen gesteld aan een wijkwarmtapwatervoorziening. Dit is een voorziening dat middels een ondergronds leidingnet aan verschillende afnemers levert. De eigenaar van een wijkwarmtapwatervoorziening waarmee > 10 m³/dag geleverd wordt moet beschikken over ISO 9001-certificering. Het kwaliteitshandboek moet tevens aan strenge eisen voldoen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten